ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน-เยี่ยมสำรวจภายในฯ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 35 ได้กล่าวถึงวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ใช้แนวปฏิบัติ ข้อ 4  กล่าวคือ ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

  1. จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
  2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
  3. ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
  4. จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต

โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับดำเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดวางระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย (MUQD) มีการบูรณาการมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ (TQF) เพื่อการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน (สมศ.) ซึ่งกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัยจะประกอบด้วย หลักการของการตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง พัฒนา 

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ริเริ่มการจัดอบรม “หลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล" และ "หลักสูตรผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx "เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพด้านการศึกษาภายใน  ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น