กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทำโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
กลไก (Mechanism)
สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 1. แนวทางหรือวิธีทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
 2. กลยุทธ์ วิธีการดำเนินการที่เป็นขั้นตอน ที่องค์กรจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะกำหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (critical success factors) เป็นสำคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และเราจำเป็นต้องทำอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรม/โครงการ ของงานกิจการนักศึกษาที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในชมรมวิชาการต่างๆ เช่น ชมรมกีฬา ชมรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
เกณฑ์ (Criteria)
ระดับที่กำหนดค่าไว้เพื่อแสดงถึงขอบเขตการยอมรับ
ข้อมูล
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรือ หลายๆ อย่างผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูล ที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ครู (Teacher, Master)
บุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคม และเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ
ควบคุม (Control)
การกระทำในทางป้องกัน หรือกำกับดูแลสถานการณ์แวดล้อม หรือสภาวะแวดล้อมของกระบวนการ เพื่อมิให้เกิดความไม่สอดคล้องใดๆ ขึ้นภายในกระบวนการที่เป็นเป้าหมายนั้น
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
มาตรการ แนวปฏิบัติ เทคนิค หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อกำกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามระบบและมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 1. ลักษณะของความคิดที่ประกอบด้วย อารมณ์ ความรู้สึก และการรับรู้ เข้าใจ เชิงเหตุผล จึงเกี่ยวข้องกันทั้งทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ ในเชิงรูปธรรม จะเน้นถึงการรู้การเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ในเชิงนามธรรม จะเน้นตอบสนองความรู้สึก อารมณ์ ความพอใจ ประสบการณ์ หรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้คิด โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง เพื่อการอธิบายเป็นสำคัญ เน้นผลผลิตที่ปรากฏ ในการตอบสนองทางอารมณ์ และความรู้สึกร่วมกันมากกว่าขบวนการของการสร้างสรรค์นั้น
 2. ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา จะต้องเป็นกรณีที่มีการจินตนาการ หรือคาดการณ์ของปัญหาเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือการหาคำตอบที่ไม่เป็นลักษณะธรรมดาอย่างปกติ ที่เคยกระทำมาแล้ว ผู้แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มักกระทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าเกินความต้องการ และประโยชน์ขั้นพื้นฐานของสิ่งกระทำ และคิดเสมอ
 3. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าทางศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เก่าๆ มาใช้ในเหตุการณ์ใหม่ หรือปัจจุบัน จนสร้างผลผลิตที่เป็นความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้น ต่อตนเอง และผู้อื่นที่ไม่เคยประสบมาก่อน
ความเป็นระบบ (Systematic)
แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไว้เป็นลำดับ สามารถทำซ้ำได้และมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบหากมีการประเมิน การปรับปรุ และการแบ่งปันจนส่งผลให้แนวทางนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และด้านกายภาพของลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง
ความไม่พึงพอใจ (Unsatisfaction)
ความรู้สึกและทัศนคติอันเกิดจากประสบการณ์ของลูกค้า ที่ไม่ได้รับการ ตอบสนองจากองค์กรตามสิ่งที่คาดหวังไว้ หรือตามความต้องการ
ความรู้อย่างรอบด้าน (Well-rounded Education)
การมุ่งพัฒนา (ให้นักศึกษาหรือบุคลากร) เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง สมความเป็นบัณฑิต ซึ่งมิใช่เป็นความรู้ในเฉพาะสาขาวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญหรือศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นคนที่สามารถรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีพัฒนาการความเป็นคนที่สมบูรณ์
คุณค่า (Value)
สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง
คุณธรรม (Virtue)
สภาพคุณงามความดี
คุณภาพ (Quality)
ในแง่ product-based : คุณสมบัติเฉพาะที่สามารถวัดได้ของสินค้า ในแง่ user-based : ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ถูกใจ สนองความประสงค์ และเป็นความต้องการของลูกค้าอย่างมาก ในแง่ value-based : ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สนองความต้องการของลูกค้าในราคา ที่เหมาะสม
คุณภาพการศึกษา (Education Quality)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน
คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
 1. สภาพที่คนสามารถบรรลุถึงความสุข ความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้คือ สุขภาพอนามัย
 2. การทำงาน
 3. รายได้
 4. ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
 5. สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบทที่ให้ความพึงพอใจ
 6. การพัฒนาทางจริยธรรม
 7. ความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน
 8. โอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
คู่แข่ง (Competitor)
ฝ่ายตรงกันข้าม โดยอาจจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการในตลาดเดียวกัน
เครือข่ายความร่วมมือ
การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน โดยที่แต่ละหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนอยู่ต่อไปโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตน การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นไปในรูปแบบการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเป็น หรือเป็นระบบที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
เครื่องหมาย“/”
และหรือ
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
ระบบการติดต่อสื่อสาร และอำนาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายองค์กร ลักษณะที่สำคัญประกอบด้วยการแบ่งงานกันทำ และการประสานงานการปฏิบัติเข้าด้วยกัน
งานวิจัย
กระบวนการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึง การประดิษฐ์คิดค้น ที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติหรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้าง องค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น
จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จริยธรรม (Ethics)
การครองตนและประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ดีงามเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
การจัดความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ ของบุคคลต่างๆ ในองค์กรอย่างเป็นระบบ พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม ทำให้มีข้อได้เปรียบในความสามารถทางการแข่งขันได้
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 1. การกำหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสภาพแวดล้อม การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงส่วนต่างๆ ขององค์กรให้สามารถนำ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การติดตามกำกับ ควบคุม และประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อเรียนรู้ผลความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป
 2. ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการในสามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน คือ การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (strategic implementation) และการควบคุม และประเมินผลกลยุทธ์ (strategic control and evaluation)
จุดมุ่งหมาย
ข้อความที่แสดงถึงผลสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายหลังจากการบรรลุ วัตถุประสงค์
ชุมชน (Community)
 1. ถิ่นฐานที่อยู่ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่อ้างอิงได้ และกลุ่มคนนี้มีการ อยู่อาศัยร่วมกัน มีการทำกิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยู่กับพื้นที่แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน
 2. หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคม ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practices–CoPs)
การรวมกลุ่มบุคลากรที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ฐานข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กัน และกำหนดรูปแบบการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูลนั้นจะจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้หลายๆ หน่วยงานในองค์การ สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจจะถูกเรียกใช้ได้เสมอๆ เป็นข้อมูลที่ใช้ประจำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (Information Database)
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และถูกรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการสืบค้นข้อมูล
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (Quality Index)
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความมีคุณภาพ
ต้นทุน (Cost)
ทรัพยากรหรืองบประมาณ (Inputs) ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Expenses) ที่ใช้ในกระบวนการ กิจกรรมต่างๆ (Process) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต (Outputs)
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
ต้นทุนรวมของผลผลิตต่อปริมาณผลผลิต
การตลาด (Marketing)
 1. รูปแบบที่ทำหน้าที่ของการสร้างสรรค์ การส่งเสริม และการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและธุรกิจ
 2. แนวคิดและแนวปฏิบัติในการนำเสนอ การโฆษณาเผยแพร่ และการขายหรือให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับสูง
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ (Indicator)
 1. เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปตัวเลขเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานต่างๆ ทั้งในส่วนกระบวนการและผลลัพธ์ ส่วน “ตัววัดความสำเร็จที่สำคัญ (Key Performance Indicator-KPI)” เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเฉพาะด้านที่สำคัญๆ (อาจพิจารณาจากผลลัพธ์ที่สำคัญ ขององค์กร และ/หรือ ปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อความสำเร็จ)
 2. ตัวบ่งชี้สภาพการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับผลผลิต หรือผลลัพธ์
การติดตาม (Monitoring)
กระบวนการศึกษาการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ของงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะการปรับงาน โครงการ/กิจกรรม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษา
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
ทรัพย์สินอันเกิดจากคุณค่า (value) ในตัวผู้ปฏิบัติงานขององค์กร/หน่วยงาน
ทักษะ (Skill)
ความชำนาญ ความสามารถ
ทักษะชีวิต (Life Skills)
การพัฒนา (ให้นักศึกษาหรือบุคลากร) มีความสามารถหรือมีศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนสมวัย รู้จักการสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การประมวลผล การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคมนาคม และบุคลากรหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้จัดการระบบสารสนเทศ
 2. การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)
 3. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็นต้น
นโยบาย (Policy)
ข้อความที่ระบุเป็นแนวทาง (Guideline) กว้างๆ ในการดำเนินงาน
นวัตกรรม (Innovation)
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งใหม่ในกระบวนการปฏิบัติงานหรือผลผลิต ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้อาจจะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน (Breakthrough Innovation) หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการทำแล้วที่ภายนอกหน่วยงาน แต่ทางหน่วยงานยังไม่เคยทำ (Incremental Innovation) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลต่อกลยุทธ์ของคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย Definition-end-->
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
กำหนดเป้าหมายการดำเนินการ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุง พัฒนาองค์กร เช่น ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยการบริการต่างๆ ในองค์กร
การนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ
การนำไปใช้ประโยชน์นอกสถาบันโดยหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทยไม่ว่าผลงานจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตามหากนำมาใช้ประโยชน์ในปีนั้นสามารถนำมานับได้ แต่การนับจะไม่นับซ้ำ
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
กระบวนการ/ วิธีการ / วิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่มีระบบ สนองต่อ กลยุทธ์และนโยบายของคณะ/สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงวิธีการทำงานลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอื่นได้ เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จนเป็นมาตรฐานการทำงาน
บรรยากาศ (Atmosphere)
สภาพโดยรวม หรือความรู้สึก หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
บริการวิชาการ
 1. การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในสถานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน ซึ่งมีรูปแบบได้อย่างหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม หรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิชาการเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการด้วย
 2. การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ หรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการ ที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า
บริหารจัดการ (Management)
กิจกรรมที่มีความสอดคล้องประสานกัน เพื่อการอำนวยการและการควบคุมองค์กร
บูรณาการ (Integrate)
การประสานกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์หลักของทั้งองค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการดำเนินงาน มีการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
การระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance)
 1. การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 2. การดำเนินการใดๆ อย่างเป็นระบบของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินงาน ตามปณิธาน และภารกิจของตนอย่างมีคุณภาพ
การประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Public Relations)
การประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลยุทธ์หลากรูปแบบที่มีกระบวนการวางแผนและกระบวนการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันในช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เช่น กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์การตลาด (Marking Public Relations-MPR) กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relations-CPR) กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์โฆษณา (Advertising Public Relations-APR) และการสื่อสารองค์กร (Communication) เป็นต้น
การประเมินคุณภาพ (Quality Evaluation)
กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถาบันว่า ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทำโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา
การประเมินผล (Evaluate)
 1. กระบวนการศึกษาผลการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบของการดำเนินงานตามแผน/นโยบาย เป็นข้อมูลประกอบการปรับแผน/ปรับการดำเนินงาน
 2. กระบวนการปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ทราบ หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติ ทางคุณภาพ สมรรถนะ หรือการใช้งานของสิ่งใดๆ เทียบกับข้อกำหนดการ ใช้สอยที่กำหนดไว้ในสิ่งนั้น
ประสิทธิผล (Effectiveness)
เป็นการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งจะวัดจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
เป็นการวัดความสามารถในการดำเนินงานให้ถึงเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากร (resources) และแรงพยายาม (efforts) อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะวัดด้วยอัตราส่วนของผลผลิต (outputs) ต่อปัจจัยนำเข้า (inputs)
เป้าหมาย (Target)
จุดมุ่งที่องค์กรต้องการบรรลุ เพื่อพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
ผลการวิจัย (Research Result)
ผลที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ ข้อมูล/ความรู้ในรูปของรายงาน งานตีพิมพ์ รวมทั้งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ผลผลิต (Output)
สิ่งของต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมา เป็นผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือกระบวนการ
ผลผลิตทางการศึกษา (Education Output)
ผลการดำเนินการตามภารกิจหลัก ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบ หรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อชุมชนหรือ สภาพแวดล้อม
ผู้นำ
ผู้นำขององค์กรนั้นๆ โดยในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ในหน่วยงานระดับคณะ หมายถึง คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย/ศูนย์ ในหน่วยงานระดับกอง หมายถึง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง
ผู้นำระดับสูง (Senior Leaders)
กลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองค์การโดยรวม ผู้นำระดับสูงรวมถึงอธิการบดี คณบดี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา ในหลายสถาบันผู้นำระดับสูงหมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบันและผู้ที่รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันนั้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
บุคคลหรือกลุ่มที่มีผลประโยชน์ได้เสียร่วมกันขององค์กร เช่น รัฐบาล สังคม ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง บิดา-มารดา เป็นต้น
แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
แผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์กร สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประสาน และกำกับติดตามการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน เอกสารที่จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และภายในองค์กรเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการดำเนินการขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว การวางแผน แผนที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการกำหนด กลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์
แผนงาน (Plan, Program)
กลุ่มของโครงการหลายๆ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
พฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior)
รูปแบบของมนุษยสัมพันธ์ (กิริยามารยาท ความกระตือรือร้น ความมีน้ำใจ การพูดจา สีหน้าท่าทาง) ที่ผู้ให้บริการแสดงต่อผู้รับบริการ ตลอดจนกระบวนการของบริการ เพื่อทำให้ภาพรวมของคุณภาพบริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์
พัฒนา (Development)
การปรับ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
พันธกิจ (Mission)
 1. ภารกิจหลักขององค์กร และภารกิจที่องค์กรต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์
 2. การระบุบทบาท ภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่รวมถึงความแข็งแกร่ง ความชำนาญพิเศษ หรือจุดเด่น
ภาพลักษณ์ (Image)
 1. ความประทับใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล กลุ่มบุคคล ซึ่งความประทับใจดังกล่าวนี้มีรากฐานมาจากผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้นๆ
 2. ในด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ จึงหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจ (mental picture) ของคนเรา อาจจะเป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้
ภูมิปัญญา (Intelligence)
ผลึกขององค์ความรู้ที่มีกระบวนการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานที่มี หลากหลายไร้เอกภาพ ความรู้อาจจะไม่ได้เป็นเอกภาพ (Unity) แต่ภูมิปัญญาจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ (Identity)ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านขบวนการทางจารีตประเพณี
มาตรการ (Measure)
สิ่งที่จะทำเพื่อตอบสนองนโยบาย และจะให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ ได้ผลลัพธ์ ที่วางไว้
มาตรฐาน (Standard)
ข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับวัตถุ การปฏิบัติงาน สมรรถนะ ข้อกำหนดตกลง สภาพการกระทำ ลำดับการ วิธีการ กรรมวิธี ความรับผิดชอบ หน้าที่ อำนาจตัดสินใจ วิธีการคิด แนวความคิด ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เกิดความสอดคล้องกัน และมีความง่ายต่อการปฏิบัติ เพื่อว่าทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลประโยชน์หรือความสะดวกสบายอย่างยุติธรรม
มาตรฐานการศึกษา (Standard of Education)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard)
ข้อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุถึงความสามารถที่ประเมินได้ หรือเป็นแนวเทียบเคียงให้แก่กิจกรรมที่จะกระทำ
มาตรฐานสากล (International Standard)
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ระดับหน่วยงานราชการ
ที่เป็นระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย
ระบบ (System)
ระบบประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (objective) ปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) แต่ในการประเมินตามคู่มือของ สกอ. คำว่าระบบ (system) จะเน้นที่กระบวนการซึ่งหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ไกลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ
ระบบการนำองค์กร (Leadership System)
วิธีการบริหารที่ผู้นำในทุกระดับนำมาใช้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้งสถาบัน การตัดสินใจ การสื่อสาร และการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ ต้องอาศัยพื้นฐานและวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงโครงสร้างและวิธีการตัดสินใจ การสื่อสารสองทาง การสรรหาและการพัฒนาผู้นำระดับสูง ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา กรรมการคณะ รวมทั้ง การเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการดำเนินการ ระบบการนำองค์การที่มีประสิทธิภาพต้องให้ความสำคัญต่อขีดความสามารถและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตั้งความคาดหวังให้สูงในด้านผลการดำเนินการและการปรับปรุงผลการดำเนินการ ระบบนี้สร้างความภักดีและการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่มและ ความกล้าที่จะเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม การแยกโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามจุดประสงค์และหน้าที่ เพื่อลดลำดับชั้นของการตัดสินใจ ระบบการนำองค์การที่มีประสิทธิผลต้องมีกลไกที่ผู้นำใช้ประเมินตนเอง รับข้อมูลป้อนกลับ และการปรับปรุงตนเอง
ระบบคุณภาพ (Quality System)
 1. กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยงานที่มีการวางแผนและดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีองค์กรรับผิดชอบ มีขั้นตอนการดำเนินงาน มาตรการ แนวปฏิบัติ เครื่องมือ ตลอดจนข้อมูลและดัชนีบ่งชี้คุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ เอาไว้
 2. โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ วิธีการดำเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากรเพื่อการนำระบบการจัดคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูล
ที่รวมของฐานข้อมูลต่างๆ หรือที่รวมของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งอาจจะได้จากการคำนวณ หรือประมวลผลต่างๆ หรืออาจจะได้จากการบันทึกข้อมูลโดยผู้ใช้ เช่น ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ก็จะรวมเอาฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิชาเรียน ฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน และ ฐานข้อมูลหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งรวมกันเป็นระบบฐานข้อมูลของงานทะเบียนนิสิต หรือฐานข้อมูลห้างร้านต่างๆ ก็จะประกอบด้วย ฐานข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลระบบบัญชี ฐานข้อมูลลูกหนี้ และฐานข้อมูลตัวแทนจำหน่าย
ระบบธรรมาภิบาล/การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 1. การบริหารบ้านเมืองที่ยึดหลักการของประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่คำนึงถึง หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและ เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ
 3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน หรือปิดบังบางส่วน
 4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ
 5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง
 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน
ระบบนวัตกรรม (Innovation System)
กลไกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ระบบบริหารจัดการ (Management System)
ระบบการทำงานที่จัดตั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ พร้อมกับดำเนินการต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้ระบบบริหารในองค์กรใดอาจประกอบด้วยระบบบริหารหลายๆ ระบบมารวมกัน อาทิ ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการเงิน ระบบบริหารคุณภาพ หรือระบบบริหารสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ระบบสารสนเทศ (Information System)
ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
ระยะกลาง
ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทำกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ โดยระยะกลางคือเวลา ในระหว่าง 3 - 5 ปี
ระยะยาว
ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทำกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ โดยระยะยาวคือเวลาตั้งแต่ 10-15 ปี
ระยะสั้น
ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทำแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน โดยระยะสั้นอยู่ระหว่าง 1-3 ปีระดับชาติ
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพ
หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผ่านการแข่งขันหรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ
การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student- Centered Learning)
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ interactive learning, การฝึกปฏิบัติ, การออกภาคสนาม โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่แท้จริงของความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับ เพื่อยกระดับ ศักยภาพของนักศึกษาทุกคนให้สูงสุด
การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Centered Education)
การเข้าใจความต้องการและความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักศึกษา และแปลงความต้องการนี้เป็นเนื้อหาวิชาและหลักสูตรที่เหมาะสม คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและทิศทางการศึกษา คณาจารย์ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างและข้อจำกัดในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่างกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ที่มี ส่วนร่วม กระบวนการประเมินผลที่นอกจากจะประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคนแล้วต้องสามารถวัดผลการเรียนรู้และทักษะตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ
วัฒนธรรม
วิถีชีวิต (The way of life) และ แนวทาง / วิธีการประพฤติปฏิบัติ หรือ การแสดงพฤติกรรม ซึ่ง เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม ว่าเป็นวิถี / แนวทาง / วิธีการ ที่ดีงามและถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้มนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม มีดุลยภาพ และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข เช่น การกิน การอยู่ การแต่งกาย การป้องกันรักษาเยียวยาความเจ็บไข้ได้ป่วย การติดต่อสื่อสาร การทำงาน การแสดง กิริยามารยาท การแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก การพักผ่อน การแสวงหาความสุขทางจิตใจ ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นต้น วัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งตามความหมายดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากคนรุ่นก่อน และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาตามสมัยนิยม ตามอิทธิพลของวัฒนธรรมของสังคมอื่น และตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัฒนธรรมสากล (International Culture)
วัฒนธรรมที่ใช้ทั่วโลก
วัฒนธรรมองค์กร
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ เป็นลักษณะเฉพาะของบุคลากรในองค์กร ความยึดถือ ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีต่างๆ รวมถึงคุณลักษณะที่ช่วยให้ไปถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการ วัฒนธรรมองค์กรมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำและการบริหารเป็น อย่างมาก ผู้นำและผู้บริหารจะพิจารณาว่าคุณลักษณะที่ดีขององค์กรคืออะไร คุณลักษณะที่องค์กรควรส่งเสริมเพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง แล้วมีการประชาสัมพันธ์ ย้ำเตือนให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตัวตามแนวทางของวัฒนธรรม
การวัดผลการดำเนินงาน (Operation Assessment)
การประเมินผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 1. ข้อความที่แสดงถึงผลสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถตรวจวัดได้
 2. จุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ปลายทางที่องค์กรต้องการ
วารสารที่มีผู้ประเมิน (Peer-reviewed Journals/Refereed Journals )
กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ
วารสารระดับชาติ
วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการสถาบันต่างๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร โดยจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลั่นกรองต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (Peer Review)
วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
วารสารที่คณะบรรณาธิการ จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร โดยต้องเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลั่นกรองต้นฉบับก่อนตีพิมพ์(Peer Review) นอกจากนั้นวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย แต่วารสารต้องไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล
การวิจัย (Research)
การค้นคว้าโดยการทดลอง สำรวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป
วิถีชีวิต
วิถีการดำเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทนถาวร ซึ่งมีผลจากอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมให้ผู้คนเลือกที่จะปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
 1. สิ่งที่หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตที่ประชาคมทุกส่วนของหน่วยงานร่วมกันกำหนดบนพื้นฐานของสถานภาพในปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อมั่นไปสู่ความมุ่งหวังนั้น วิสัยทัศน์ของหน่วยงานจะเป็นสิ่งที่บอกถึงทิศทางการพัฒนา ความเป็นไปได้ของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุด
 2. ความสามารถในการมองการณ์ไกล หรือ มโนภาพต่อสิ่งอันพึงปรารถนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต (ราชบัณฑิตยสถานใช้ วิทัศน์ = “The ability or an instance of great perception”)
 3. ภาพองค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริงในปัจจุบัน
 4. ภาพกว้าง ภาพฝัน (Imagination) ที่ต้องการให้องค์กรเป็นในระยะเวลาที่กำหนดหรือวางเป้าไว้
ศักยภาพ (Potential)
 1. ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล
 2. ภาวะแฝง อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
ศิลปะ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความรู้ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และภูมิปัญญา โดยปรากฏเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ความสะเทือนอารมณ์ และความประทับใจแก่ผู้ได้สัมผัสและรับรู้ด้วยอายตนะหกอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน ด้วยความหมายดังกล่าวนี้ ผลงานที่จัดเป็นศิลปะ จึงกินความครอบคลุมกว้างขวาง ได้แก่ ทัศนศิลป์ (เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานสร้างสรรค์อื่นที่ใช้การเห็นปัจจัยในการรับรู้) ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ รวมทั้งผลงานอื่นๆ ที่นำมาซึ่งสุนทรียภาพและความประทับใจ เช่น ศิลปะการปรุงอาหาร ศิลปะมวยไทย ศิลปะการจัดสวนจัดดอกไม้ ศิลปะการตกแต่งภายใน เป็นต้น
สมรรถนะ (Competency)
ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่บุคลากรขององค์กรต้องมี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Sharing)
จำนวนร้อยละหรือสัดส่วนของตลาดสินค้า หรือบริการที่บริษัทครอบครองเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดทั้งหมด หรือส่วนของตลาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สังคม
คนจำนวนมากอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีภาษาตลอดจนวัฒนธรรมเป็นแบบเดียวกัน ยึดถือคุณค่าทางสังคมอย่างเดียวกัน
สารสนเทศ
ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยน (Convert) ด้วยการจัดรูปแบบ (Formatting) การกลั่นกรอง (Filtering) และการสรุป (Summarizing) ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีรูปแบบ (เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือวีดิทัศน์) และเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมต่อการนำไปใช้
สิ่งแวดล้อม (Environment)
สิ่งต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบๆ มนุษย์ มีทั้งดีและไม่ดี
สินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Assets)
ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมภายในองค์กร ซึ่งเป็นความรู้ที่องค์กร และบุคลากรเป็นผู้ถือครองอยู่ ในรูปของข้อมูลข่าวสาร แนวคิด การเรียนรู้ ความเข้าใจ ความทรงจำ ความเข้าใจลึกซึ้ง ทักษะด้านการรับรู้และด้านเทคนิค ตลอดจนความสามารถในด้านต่างๆ สินทรัพย์เชิงความรู้ไม่เพียงมีอยู่ภายในองค์กรเท่านั้น หากยังพบได้ในผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือสินทรัพย์เชิงความรู้เป็น “ความรู้ทางการปฏิบัติ” (Know-how) ที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการลงทุน และเพื่อการพัฒนา การเสริมสร้างและจัดการสินทรัพย์เชิงความรู้ขององค์กรคือ องค์ประกอบสำคัญเพื่อการสร้างคุณค่าสำหรับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
สุขภาวะ (Well-being)
สภาพที่ทำให้มนุษย์มีความสุข
หน่วยงานกลาง (Central Unit)
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานนั้น เช่น สำนักงานภาควิชา สำนักงานคณบดี/ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
องค์กร (Organization)
บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน ในบางกรณีองค์กรหมายความรวมถึงองค์การด้วย
องค์กรแห่งการเรียนรู้/องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization)
 1. องค์กรที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กรโดยกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทั้งหมดในองค์กร กล่าวคือ บุคลากรทุกคนในองค์กรเรียนรู้ร่วมกัน มีการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีผลทำให้พฤติกรรมขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การมีความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)
 2. การมีรูปแบบวิธีคิดที่เปิดกว้าง(Mental Models)
 3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
 6. องค์กรที่มุ่งเน้นและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อศักยภาพของตนเองและขององค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใต้สภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างร
 7. องค์กรที่สามารถประมวลผล ทำความเข้าใจ ตีความออกมาเป็นแนวคิด นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันกาล และเหมาะสมกับสภาพการณ์ และสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้
องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Component)
ปัจจัยหลักในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลต่อคุณภาพ
อนุรักษ์
การระวัง ป้องกัน รักษา และใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด
อนุรักษ์เอกสารหลักฐาน
การรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่บ่งบอกประวัติความเป็นมาขององค์กร การเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะนำมาจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ทราบ เป็นต้น
การอุทธรณ์ (Appeal)
การยกขึ้น การรื้อขึ้น การเคลื่อนที่ การเสนอ การนำมาให้ ร้องเรียน ร้องทุกข์
เอกภาพ (Unity)
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#
Marketing
the theory and practice of presenting, advertising and selling things : purpose effective /high-powered marketing strategies.)
Impact Factor
เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (A measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a particular year or period) หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้ Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร อีกทั้งยังช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหา และบอกรับวารสารของห้องสมุด นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถใช้ในการบ่งบอกถึงคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบันนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี