QD-library

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ โดยหนังสือเป็นแหล่งความรู้หนึ่ง ที่จะให้บุคคลแสวงหาความรู้ได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านหนังสือ ประกอบกับกองพัฒนาคุณภาพมีทรัพยากรหนังสือจำนวนหนึ่งที่นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกองฯ

เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น กองพัฒนาคุณภาพจึงได้มีแนวคิดในการจัดทำระบบห้องสมุดของกองพัฒนาคุณภาพขึ้นมาเพื่อให้บุคลากร/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาหาความรู้จากทรัพยากรของกองพัฒนาคุณภาพ โดยรายชื่อหนังสือของกองพัฒนาคุณภาพทั้งหมดจะอยู่ในฐานข้อมูลหนังสือของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนหนังสือจะอยู่ที่ห้องสมุดกองพัฒนาคุณภาพ ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการหนังสือสามารถยืม-คืนหนังสือได้ตามระเบียบของห้องสมุดกองพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพหวังว่า หนังสือจากห้องสมุดของกองฯ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ ได้ตามสมควร

ระเบียบการ

การสมัครสมาชิก
 • เป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • นำบัตรข้าราชการ/พนักงาน/นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาแสดงตนในการสมัครสมาชิก
การยืมหนังสือ
 • นำบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลมาแสดงตนหรือแจ้งรหัสสมาชิกในการยืมหนังสือทุกครั้ง
 • สามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่ม/ครั้ง
 • ระยะเวลาในการยืมหนังสือไม่เกิน 7 วัน(ทำการ)/เล่ม/ครั้ง
 • หากต้องการยืมหนังสือเกินกว่ากำหนดส่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดส่งคืน โดยสามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
การคืนหนังสือ
 • นำบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลหรือแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งที่คืนหนังสือ
 • ส่งคืนหนังสือตามหรือก่อนวันกำหนดส่งที่กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หากคืนเกินกำหนดหรือหนังสือมีสภาพชำรุดเสียหายต้องเสียค่าปรับ
ค่าปรับ
 • หากส่งคืนหนังสือล่าช้าเกินกำหนด ผู้ยืมต้องชำระค่าปรับหนังสือ 5 บาท/วัน/เล่ม
 • หากหนังสือชำรุดหรือหาย ผู้ยืมต้องแจ้งที่กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลทันที
 • โดยซื้อหนังสือมาชดใช้หรือชำระค่าปรับตามราคาของหนังสือนั้นพร้อมค่าธรรมเนียม 50 บาท
การหมดสิทธฺ์ยืม
 • มีหนังสือค้างส่งนานเกินกว่า 1 เดือน
 • ค้างค่าปรับห้องสมุดเกินกว่า 50 บาท