การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) : สกอ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ “The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ “โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ” และสกอ. ได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเข้าร่วมโครงการ EdPEx โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมหาวิทยาลัยเสนอชื่อส่วนงานเข้าร่วม โครงการ EdPEx จำนวน 9 ส่วนงาน คือ

ชื่อส่วนงานเข้าร่วม โครงการ EdPEx

  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ