วันจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2560
ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ และพิธีเปิดตลาดนัดความรู้ "MUQD Market 2017"
โดย
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Best practice Sharing : Path to OBE

โดย
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยราชสุดา

อาจารย์ ดร. ก.บ. อนุชาติ เขื่อนนิล คณะกายภาพบำบัด

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ
อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ

Shopping @ MUQD Market
พักกลางวัน
การบรรยายพิเศษ “บริหารจัดการอย่างไรให้ได้ TQC”
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ถาม – ตอบ
สรุปผล - กล่าวปิดตลาดนัดความรู้ "MUQD Market 2017"
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

ร่วมให้กำลังใจ และนำไปปรับใช้ในองค์กร

 1. ผลงานที่แสดงอยู่นี้ เป็นเพียงผลงานที่ส่งเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นผลงานที่ได้รับการรับเลือกให้นำเสนอแต่ประการใด
 2. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.
 3. ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ผู้ส่งผลงาน โดยร่วมส่งผล Vote ได้ในวันมหกรรม
           
หมายเลข
ผลงาน
ประเภทผลงาน
หน่วยงาน
ผู้นำเสนอ
         

ผังตลาด จากส่วนงานร่วมออกร้านความรู้ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

โปรดสนใจ

 1. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์ หรือ ส่ง E-mail ยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว ได้ในเวลาทำการ เรายินดีเสมอ
 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
  สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
  โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
  email address: suphatsa.pai@mahidol.ac.th; piyanat.pro@mahidol.edu
  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
  หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
 4. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: suphatsa.pai@mahidol.ac.th; piyanat.pro@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการตลาดนัดความรู้ MUQD Market
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/