Media Center

 

 

กิจกรรม
MUQD Share & Learn
ครั้งที่ 1 “ด้านการศึกษา”

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2555
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรจากส่วนงาน
ภายในและสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
01:39:43