Media Center

 

 

กิจกรรม
การใช้เกณฑ์ EdPEx
ในการพัฒนาและประเมินองค์กร

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

วันที่ 31 วันที่ 1 วันที่ 2

ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
วัน/เดือน/ปี
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงาน ภายในและสถาบันสมทบ
เอกสารประกอบกิจกรรม
จำนวนเวลาในการรับชม
02:50:43