Media Center

 

 

กิจกรรม
การสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การนำเกณฑ์ EdPEx
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรฯ ของเครือข่าย C-IQA

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันศุกร์ที่ ที่ 31 พฤษภาคม 2556
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย C-IQA
จำนวนเวลาในการรับชม
00:43:57