Media Center

 

 

กิจกรรม
MUQD Share & Learn
ครั้งที่ 2 “ด้านการวิจัย”

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

ช่วงที่1 ช่วงที่2 ช่วงที่3
วัน/เดือน/ปี
23 มกราคม 2555
สถานที่
ห้อง 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งเแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงาน ภายในและสถาบันสมทบ
เอกสารประกอบกิจกรรม
จำนวนเวลาในการรับชม
01:08:11