Media Center

 

 

กิจกรรม
MUQD Share & Learn
ครั้งที่ 3
ด้านบริหารจัดการควมเสี่ยง”

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
สถานที่
ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงาน ภายในและสถาบันสมทบ
จำนวนเวลาในการรับชม
00:43:57