Media Center

 

 

กิจกรรม
การฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ
ประสบการณ์เพิ่มคุณค่า
มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
วัน/เดือน/ปี
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน
ตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
01:13:21