Media Center

 

 

กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"นำเสนอ GAPและการพัฒนา"

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานภายในและสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
02:41:48