Media Center

 

 

กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2556
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
02:26:05