Media Center

 

 

กิจกรรม
การจัดทำกระบวนการทำงาน
Work Process

(เฉพาะประชาคมมหิดล)
วัน/เดือน/ปี
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556
สถานที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานภายในของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
01:48:05