Media Center

 

 

กิจกรรม
การบรรยายพิเศษ
ถ่ายทอดเพื่อพัฒนา
ปัญญาของแผ่นดิน สู่ชุมชน

เฉพาะประชาคมมหิดล

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 31 มีนาคม 2557
สถานที่
ห้อง217 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
วิทยากร/ผู้บรรยาย
จากโครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนเวลาในการรับชม
01:49:12