Media Center

 

 

กิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เฉพาะประชาคมมหิดล

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 21 มกราคม 2558
สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วิทยากร/ผู้บรรยาย
รศ.ชวลิต วงษ์เอก
AUN-QA Assessor
จำนวนเวลาในการรับชม
01:20:12