พื้นที่แห่งความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของประชาคมมหิดล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2559 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Managing Knowledge Creating Quality” ซึ่งเน้นการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพงาน และเพิ่มรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดในปีนี้ คือการมอบรางวัล Team Good Practice Award แก่ทีมงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการทำงานที่มองเป้าหมายร่วมกัน มีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพงานเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของทีมงานและองค์กรในภาพรวม นับเป็นการพัฒนาคุณภาพแบบมีส่วนร่วมและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ มอบรางวัล Team Good Practice Award
และ มอบของที่ระลึกให้กับ สถาบันสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
KM 3.0 ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้  
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
Poster Round Session และ กิจกรรม "ต้นกล้าคุณภาพ"
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
Best Practice ของการนำความรู้ไปใช้ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร

โดย ศาสตราจารย์ พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พักกลางวัน
Team Good Practice Award Presentation / Oral Presentation / Story Telling
Room ห้องบรรยาย 1 ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3
Time Team Good Practice Award Presentation Oral Presentation 1 Oral Presentation 3
13.00-13.15 น.

TGP-1
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ของห้องผ่าตัด
สูติ – นรีเวชฯ

O-A1
ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่
O-B1
Alumni Engagement : กระบวนการสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่า
13.15-13.30 น. TGP-2
ทุกวินาทีมีค่า คำมั่นสัญญาของ Siriraj Stroke Fast Track
O-A2
โครงการ Quiet time
O-B2
ต้นทุน ต้นทาง
13.30-13.45 น.

TGP-3
โครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน

(Home Chemotherapy RAMA Model : HCRM)
O-A3
โครงการลดอัตราการติดเชื้อบริเวณ Vascular access ในผู้ป่วย Chronic hemodialysis
O-B3
การลดค่าบริการโทรศัพท์โดยการใช้ระบบ GSM Gateway เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
13.45-14.00 น. TGP-4
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อการเสริมพลังและการจัดการตนเอง เพื่อเป็นวิถีสู่สุขภาพที่ดีขึ้น
O-A4
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงโดยใช้ Workflow Modified Early Warning Sign of Increase Intracranial Pressure (MEWS of IICP)
O-B4
Get Info. 2 Know Solution การปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ข้อสอบ
     
  Story Telling Oral Presentation 2 Oral Presentation 4
14.00-14.15 น. O-S1
ล้วงทุกข์ ให้เป็นสุข
O-A5
โครงอัจฉริยะ ช่วยให้ทางเดินหายใจโปร่งโล่งปลอดภัย
O-B5
ICT ร่วมใจบริจาคห่วงทำขาเทียม
14.15-14.30 น. O-S2
ครูนอกโรงเรียน
O-A6
ENT BUR KIT
O-B6
Seamless communication
14.30-14.45 น. O-S3
วินาทีชีวิต
O-A7
Pisamai Pump…Pump
O-B7
ระยะปลอดภัย : อุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์อย่างง่าย เพื่อตรวจจับระยะห่างในการมองจอคอมพิวเตอร์
14.15-15.00 น. O-S4
ฟัง (LISTEN)
O-A8
Happy Block
 
 
พักอาหารว่าง
การจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร
โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
   

MQF2016 Book

ผลรางวัลในวันมหกรรม

   
No.
ผลงาน
ส่วนงาน - ผู้นำเสนอ
         

ผลงานเกียรติยศ เพื่อมุ่งสู่ "มหาวิทยาลัยระดับโลก"

ผลงานของประชาคมมหิดล ที่นำมาพัฒนาองค์กร และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย "ผลงานเกียรติยศ"

       
ระดับ
ชื่อผลงาน
รางวัล
จากสถาบัน
         

Poster Presentation : R2R (Routine to Research) & Innovations (นวัตกรรม)

 1. คณะกรรมการได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลุ่มเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาในบางผลงาน
 2. โปรดศึกษารายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์ได้ที่เมนู "ข้อกำหนด"
 3. ผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในวันมหกรรม
 4. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานในวันมหกรรม
 5. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
   
No.
ผลงาน
ส่วนงาน - ผู้นำเสนอ
         

ต้นกล้า คุณภาพ

 1. ไม่ต้องจัดทำผลงานรูปแบบโปสเตอร์ โดยมหกรรมคุณภาพจะแจ้งไปยังผู้ส่งผลงานโดยตรงในรายละเอียดของกิจกรรม
 2. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานในวันมหกรรม
 3. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
   
No.
ผลงาน
ส่วนงาน - ผู้นำเสนอ
         

Story telling เล่าผ่านอักษร

 1. ไม่ต้องนำเสนอผลงาน และไม่ต้องจัดทำผลงานรูปแบบโปสเตอร์ ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้จัดทำให้ท่านเพื่อแสดงผลงานในวันมหกรรม
 2. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานในวันมหกรรม
 3. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
   
No.
ผลงาน
ส่วนงาน - ผู้นำเสนอ
         

ผังการจัดนิทรรศการ

แผนที่การเดินทาง
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: muqdday@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/
----------------------------------------------------------------