พื้นที่แห่งความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของประชาคมมหิดล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2560 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Maximizing Value – Minimizing Waste” ซึ่งเน้นการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพงาน และเพิ่มรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดในปีนี้ คือการมอบรางวัล Innovative Teaching Award ที่นอกเหนือจากปีที่ผ่านมา คือ Team Good Practice Award แก่ผลงานที่นำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวัดและการประเมินผล ที่ออกแบบใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นจากของเดิม อันจะนำมาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award/ Innovative Teaching
Award
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
อาหารว่าง
Lean Organization
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในห้องย่อย
Team Good Practice Award Presentation / Innovative Teaching Award/
Oral Presentation / Story Telling
Time Team Good Practice
& Innovative Teaching Award
Time Oral Presentation
& Story Telling
Oral Presentation
Room ห้องบรรยาย 1 Room ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3

12.45-
13.05

T-1
การพัฒนาบริการการสอนพ่นยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ (3M: Man, Material, Method)

13.05-
13.25

T-2
Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) Model

13.25-
13.45

T-3
ICT Energy WIZ Team

13.45-
14.05

I-1
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ "การสัมผัสประสบการณ์ตรงทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ดำเนินการโดย นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่" กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

14.05-
14.25

I-2
นวัตกรรมสื่อการสอนระบบมัลติมีเดียสำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

12.45-
13.00

S-1
แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิต

O-5
คุ้มค่า Solar Sale

13.00-
13.15

S-2   
ฟันเฟืองที่ไม่เคยหยุดวิ่ง

O-6
Alumni Engagement: สร้างความผูกพันง่ายๆ ด้วย 3A

13.15-
13.30

S-3   
สุขได้...แค่เพียงปลายนิ้ว

O-7
Mr. SPOC

13.30-
13.45

S-4   
นาทีชีวิต

O-8
การพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด

13.45-
14.00

O-1   
พัฒนาการใช้ยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติทางช่องคลอดอย่างสมเหตุผล

O-9
สื่อ Scan Plan Result

14.00-
14.15

O-2   
การคงประสิทธิภาพของสายสวนติดตามความดันในหลอดเลือดแดง (Arterial line) โดยไม่ใช้สารละลายที่ผสม Heparin หล่อสาย (Non-Heparin in Arterial line)

O-10
พัฒนาระบบบริหารตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล RAMA NSA (RAMA Nurse Scheduling and Assignment)

14.15-
14.30

O-3   
Mini AVR retractor (อุปกรณ์ถ่างขยายแผลในการผ่าตัดลิ้นหัวใจเอออร์ติกแบบเปิดแผลเล็ก)

O-11
ลดเวลา เพื่อเพิ่มมูลค่า

14.30-
14.45

O-4   
ส่องไลน์คนไข้ภาค 2

O-12
ฟังก์ชันวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากรูปถ่ายหรือวีดิโอ

อาหารว่าง
ประสบการณ์การใช้ Lean ในการพัฒนาคุณภาพงาน
โดย ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
   

การนำเสนอในวันมหกรรม

Key Dates !
ยืนยันนำเสนอผลงาน 20 ต.ค. 60
ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม 31 ต.ค. 60
จัดส่งไฟล์ Oral ภายใน 10 พ.ย. 60
จัดส่งไฟล์ Poster ภายใน 10 พ.ย. 60
นำเสนอผลงาน 28 พ.ย. 60

ข้อพึงระวัง

 1. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในช่องทางที่จัดส่งให้ทาง Email
 2. จัดส่งไฟล์เอกสารในแต่ละประเภท ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ในช่องทางที่กำหนด
 3. ผู้นำเสนอผลงานในวันมหกรรมต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้
 4. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ในประเภท Oral และ Poster Presentation) จะถูกเผยแพร่บน Website Mahidol Quality Fair#2017 ในระบบ Intranet และจัดพิมพ์ลงบนหนังสือรวบรวมผลงาน
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ

T
Oral Presentation
I
Poster Presentation
P Story Telling
โปรดสนใจ
 1. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 2. จัดส่งไฟล์ (.ppt หรือ .pptx)
  มายัง muqdday2017@mahidol.edu
  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 3. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 4. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่
โปรดสนใจ
 1. จัดทำผลงานในรูปแบบ Poster ขนาด 80 x 200 ซม. (ไม่จำกัดรูปแบบ-องค์ประกอบในการนำเสนอ)
 2. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .jpg หรือ .pdf (เพื่อป้องกันความผิดเพี้ยนของตัวหนังสือ)
  มายัง muqdday2017@mahidol.edu
  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 3. ผู้จัดกิจกรรมให้บริการจัดพิมพ์ Poster (Roll up) โดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำมาติดตั้งเองแต่ประการใด ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ผู้จัดจะมอบแผ่น Poster ดังกล่าวให้กับผู้ส่งผลงาน

ตัวอย่างการจัดทำ Poster
(ไม่บังคับแต่ประการใด)
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (AI)
 3. MQF2017_Logo (JPEG)

โปรดสนใจ
 1. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 2. จัดส่งไฟล์ (.ppt หรือ .pptx)
  มายัง muqdday2017@mahidol.edu
  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 3. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 4. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่

เกณฑ์การพิจารณาผลงานในวันมหกรรม

T
Oral Presentation
I
Poster presentation
P
Story Telling
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง

อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง

รางวัล

A Oral presentation
B Poster presentation
C Story Telling
R2R (Routine to Research)
ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

Innovations (นวัตกรรม)

ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท
R2R (Routine to Research)
ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Innovations (นวัตกรรม)

ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Popular Vote

(1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ (4 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

โปรดสนใจ

 1. มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงาน
 2. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
  สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
  โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
  email address: muqdday2017@mahidol.edu
  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
  หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/


NO.เดิม
NO.ใหม่
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ผู้นำเสนอ
รางวัล
         

โปรดสนใจ

 1. ผู้ส่งผลงานต้องลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.
 2. ตรวจสอบสถานะการยืนยันได้ที่เมนู "ผลงานที่ผ่านการพิจารณา" ท้ายชื่อผลงานของท่าน
ข้อมูลผลงาน        
 
ข้อมูลผู้แจ้งยืนยัน        
 
 
 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ ปิยะณัฐ พรมสาร
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: muqdday2017@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)