กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ และ พิธีเปิด Mahidol KM Forum 2019

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยาย “Knowledge Management and Innovation”

โดย

Professor Dr. Thomas Menkhoff
Lee Kong Chian School of Business
Singapore Management University , Singapore
Launching of MahidolQD Channel
ผลงานที่ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award และประเภท Team Good Practice Award
ใน Mahidol Quality Fair 2018
การใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) ในการเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คุณฐนิต วินิจจะกูล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีวิตผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
พว.รณิดา ตุละวิภาค

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign for Pressure Injury Prevention
พว.กาญจนา รุ่งแสงจันทร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย
คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

กล่าวปิดกิจกรรม - รับอาหารกลางวัน

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

   

วิทยากรและผู้ร่วมเสวนา

การบรรยาย “KM and Innovation”

   

Professor Dr.
Thomas Menkhoff

Lee Kong Chian School of Business
Singapore Management University , Singapore

   
 

Launching of MahidolQD Channel

คุณฐนิต วินิจจะกูล
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

พว.รณิดา ตุละวิภาค
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พว.กาญจนา รุ่งแสงจันทร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ดำเนินรายการ

   
   

คุณ ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

   

โปรดสนใจ

 1. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์ หรือ ส่ง E-mail ยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว ได้ในเวลาทำการ เรายินดีเสมอ
 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
  สมจิตรา สุขสว่าง และ บุษยรัตน์ ศรีคง
  โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
  email address: somchitra.soo@mahidol.ac.th; bussayarath.sri@mahidol.edu
  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
 4. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่


         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สมจิตรา สุขสว่าง และ บุษยรัตน์ ศรีคง
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: somchitra.soo@mahidol.ac.th; bussayarath.sri@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการ Mahidol KM Forum 2019
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd