พัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาส่วนงานต่างๆ ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และปัจจัยที่สำคัญคือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทำงานอย่างเต็มศักยภาพและสามารถใช้เครื่องมือด้านการพัฒนาคุณภาพต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดอบรมโครงการ MUQD Academy ภายใต้ความร่วมมือของ กองพัฒนาคุณภาพ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร นักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 Mahidol University Quality Management Program (MU-QMP) # 1 ขึ้น เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์

หลักสูตร MU-QMP ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผนงาน บริหารการศึกษา บริหารกิจการนักศึกษา บริหารงานวิจัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารงานด้านพัฒนาคุณภาพให้มีความเป็นมืออาชีพโดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และรวมถึงการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีระบบคุณภาพที่ดี และยั่งยืนในประเทศไทย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
  ที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผนงาน บริหารการศึกษา บริหารกิจการนักศึกษา บริหารงานวิจัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สิ่งที่ต้องส่งมาพร้อมกับการลงทะเบียนเข้าร่วม
  - เรื่องที่ต้องการพัฒนา
  - หรือปัญหาในกระบวนการทำงาน
  - หรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน


จำนวนที่เปิดรับสมัครเข้าอบรม

30 คน (จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 20 คน)


ค่าลงทะเบียน

22,000.- บาท/คน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% ส่วนงานละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครก่อนตามลำดับของการสมัครบนระบบ Online

โครงสร้างหลักสูตร (Program Orientation: Quality Mindset)

IMPORTANT DATES !
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 – 25 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 29 มีนาคม 2562
ชำระค่าธรรมเนียม 1 – 12 เมษายน 2562
อบรมหลักสูตรนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยการจัดการ 22 – 26 เมษายน 2562
ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนองค์กรที่มีระบบคุณภาพที่ดีภายในประเทศ พฤษภาคม 2562
นำเสนอผลงาน และมอบวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม มิถุนายน 2562
 • Module 1 Strategy
  Strategy Planning / Strategy / Design Thinking

 • Module 2 Business Concept
  Risk Management & Business Continuity Planning / Voice of Customer / Project Management / Lean & Operation

 • Module 3 People Management
  Leadership & Change Management / Knowledge Management

รูปแบบกิจกรรมและประเมินผล

 • Lecture/Workshop จำนวน 30 ชั่วโมง
 • ศึกษาดูงานภายในประเทศ
 • Project Presentation
 • Report

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาทั้งหมด จะได้รับใบรับรองการผ่านการอบรม (Certificate of Attendance)

ขอแสดงความยินดี ผลงานที่ได้ร่วมนำเสนอกิจกรรมกับเรา

ทุนสนับสนุนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน!
การยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอ (presenter) ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Thailand Quality Education Forum 2019 จำนวน 25 ทุน

เงื่อนไขการรับทุน
 • เฉพาะผู้นำเสนอผลงาน (Presenter) ในการประชุมเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ 1 ทุน / 1 ท่าน
 • ต้องระบุความประสงค์ “ขอรับทุนสนับสนุน” ในการลงทะเบียนส่งผลงาน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
 • ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น
 • หากมีผลงานขอรับทุนเกินจำนวน 25 ผลงาน จะพิจารณาตาม ลำดับการลงทะเบียน

การนำเสนอในวันประชุม

 • Oral Presentation (แบบบรรยาย)
  20 นาที (นําเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที)
 • Poster Presentation (แบบนำเสนอโปสเตอร์)
  ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร - ไม่จำกัดรูปแบบ
 • บทคัดย่อของผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการและนําเสนอ ในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์ในหนังสือรวบรวมบทคัดย่อของงานประชุม

ผู้นำเสนอผลงาน จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนส่งผลงานของท่าน ไม่สมบูรณ์แต่อย่างใด

 

 

 

 

 


CODE
ชื่อผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
หน่วยงาน
ผลการพิจารณา
         

ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการเดินทาง

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Thailand Quality Education Forum 2019 จัดการประชุมตลอดกิจกรรม ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Website: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/th/
Google Map: https://goo.gl/maps/v33qdmCUTpN2

ที่อยู่: 8/2 ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2680 9999 โทรสาร: 0 2680 9998
พิกัด GPS: 13.75893 100.53743400000008


สภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร

Bangkok, Thailand

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการอบรมกับเรา
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ท่านปฏิบัติเพื่อการลงทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

โปรดสนใจ

 • ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียบการอบรม โดยการตัดโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อโครงการ MUQD Academy
 • ดำเนินการตัดโอนค่าธรรมเนียมดังกล่าว และแจ้งการตัดโอนบนระบบ Online บนเว็บไซต์ MU-QMP#1 ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้ารับการอบรมแทนตามลำดับ หากท่านดำเนินการตัดโอนไม่แล้วเสร็จภายระยะเวลาที่กำหนด

 


Regis. ID
Timestamp
ชื่อ - นามสกุล
ส่วนงาน
สถานะ
         

ติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายประสานงานและอำนวยการจัดการอบรม
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
E-mail: mahidolqd@mahidol.edu
Facebook: facebook.com/MahidolQD