ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำโครงร่างองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่/เวลา
วันที่ 20 ตุลาคม 2555 วันที่/เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่
ห้อง 8004 ชั้น 8 อาคารปิยมหาราชการุณย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
-

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

ภาพกิจกรรม
-

X