การนำเสนอโครงร่างองค์กร กลุ่มที่ 1

วันที่/เวลา
วันที่ 13 ธันวาคม 2555

สถานที่
ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

  1. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. รศ.สมภพ ประธานธุรารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
  3. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์
  4. คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

ภาพกิจกรรม
-

X