การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบ CHE QA Online"

วันที่/เวลา
วันที่ 7 มกราคม 2556 10.00-12.00 น.

สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 201 ชั้น 2
อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ
(นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ)

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

ภาพกิจกรรม
-

X