การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ประจำปี 2555 และ
การจัดเก็บข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.

วันที่/เวลา
วันที่ 17 มกราคม 2556

สถานที่
หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

  1. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  3. นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ
    นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
ลงทะเบียนกิจกรรม
เอกสารประกอบกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
-

X