การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของเครือข่าย C-IQA


วันที่/เวลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

 1. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณหฤทัย เที่ยงธรรม และ คุณพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX