การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรอกข้อมูลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"

วันที่/เวลา
กลุ่มที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น.

 1. คณะกายภาพบำบัด
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศิลปศาสตร์
 5. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 6. วิทยาเขตกาญจนบุรี
 7. วิทยาลัยราชสุดา
 8. วิทยาลัยศาสนศึกษา
 9. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

กลุ่มที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น.

 1. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. วิทยาลัยการจัดการ
 6. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 8. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 9. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 10. สถาบันโภชนาการ
 11. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 12. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 13. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

 1. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คุณวันธกาลย์ เสาศิริ
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6064
คุณวันธกาลย์ เสาศิริ
wantagan.sao@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX