การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์พัฒนาข้อมูล (คุณภาพ)

วันที่/เวลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ประกอบด้วย

 1. คณะเภสัชศาสตร์
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์
 5. คณะเทคนิคการแพทย์
 6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 7. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. วิทยาลัยนานาชาติ

สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

 1. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คุณวันธกาลย์ เสาศิริ
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6064
คุณวันธกาลย์ เสาศิริ
wantagan.sao@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX