การฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ
“ประสบการณ์เพิ่มคุณค่า มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วันที่/เวลา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่
ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
จากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
วีดิทัศน์
คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯ (SAR'55)
รายนามผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกิตติยา เยื่อกเย็น / คุณสมจิตรา สูงสว่าง
โทร.0-2849-6063-4 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 ครับX