การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่/เวลา
วันที่ 11 มีนาคม 2556

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

 1. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 2. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
  คณะวิทยาศาสตร์
 3. คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  คณะแพทยศาสตรืโรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์ / คุณหฤทัย เที่ยงธรรม
โทร.0-2849-6062 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 ครับX