ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่/เวลา
วันที่ 17 มิถุนายน 2556

สถานที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินตามคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณหฤทัย เที่ยงธรรม และ คุณพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX