การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2556

วันที่/เวลา
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557

สถานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการตรวจประเมิน

 1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ)
  ประธานกรรมการ
 2. ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กรรมการ
 3. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กรรมการ
 4. รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
  อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  กรรมการ
 5. รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา
  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  กรรมการ
 6. รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการ
 7. รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
  ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  กรรมการ
 8. ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ
 9. อ.ดร.กิตติพงศ์ พูลชอบ
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ

เอกสารประกอบกิจกรรม
รายนามคณะกรรมการ
กำหนดการ
กำหนดการ (MS. Word file)
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รูปภาพคณะกรรมการตรวจประเมิน

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณหฤทัย เที่ยงธรรม และ คุณพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX