มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าศึกษาดูงาน

วันที่/เวลา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น.

สถานที่
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

  1. ผศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  2. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  3. ผศ.ดร.วิดา คูอมรพัฒนะ
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


X