การบรรยายพิเศษ "ถ่ายทอดเพื่อพัฒนา ปัญญาของแผ่นดิน สู่ชุมชน"

วันที่/เวลา
วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่
ห้อง217 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

 1. นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
  โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 2. นายณรงค์ อภิชัย
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม
  โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. นายโทนี่ เฮอร์ริ่ง
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
  โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. นายวีรชิต วรัญชิตกุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
 5. นายอาแหละ อ่วยแม
 6. นายดาวิ เสถียรเกริกชัย
 7. นายอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
วีดิทัศน์กิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ และ คุณนภกานต์ คนซื่อ
suphatsa.pai@mahidol.ac.th, napakan.kho@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก


X