เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 26
“Quality at Crossroads: Policy and Practice”

วันที่/เวลา
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ และ คุณนภกานต์ คนซื่อ
suphatsa.pai@mahidol.ac.th, napakan.kho@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X