การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
สำหรับส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 4

วันที่/เวลา
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. คณะกายภาพบำบัด
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะศิลปศาสตร์
 4. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 5. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 6. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 8. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 9. วิทยาลัยศาสนศึกษา
 10. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
 11. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 12. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 14. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
 15. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 16. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 17. สำนักงานอธิการบดี
 18. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เอกสารประกอบกิจกรรม
เอกสารประกอบการบรรยาย

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X