การบรรยายให้ความรู้ผู้บริหาร
“How to raise your EdPEx score by 100 in a year”


วันที่/เวลา
วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00 - 11.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น.       
(งดบริการอาหารกลางวัน)

สถานที่
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลัง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

วิทยากร
Dr. Luis Maria R. Calingo
President of Woodbury University, USA

ผู้เข้าร่วกิจกรรม

  1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  2. ผู้บริหารส่วนงาน
  3. รองผู้บริหารส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพ
  4. ผู้อำนวยการกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบกิจกรรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
วีดิทัศน์กิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X