การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 2

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 มกราคม 2559

สถานที่
I-Tara Resort & Spa จ. เพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. MU AUN-QA Assessor # 2

สื่อ/สิ่งพิมพ์
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ และ ทินกฤษ รุ่งเมือง
boontarika.cha@mahidol.ac.th, tinnakrit.run@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


X