การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 3 (Exit)
(ทดลองตรวจประเมิน: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. MU AUN-QA Assessor#3


โปรดสนใจ
ผู้เข้าร่วมที่สามารถฝึกตรวจประเมินฯ ได้ครบเต็มเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนท่านเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessor) ต่อไป

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ และ ทินกฤษ รุ่งเมือง
boontarika.cha@mahidol.ac.th, tinnakrit.run@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X