การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 8 - วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ)
  ประธานกรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา
  ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)
  กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
  รองคณบดีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กรรมการ
 5. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
  รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  กรรมการ
 6. นางสุดใจ ธนไพศาล
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กรรมการ
 7. รองศาสตราจารย์ พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
  หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ
 8. อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการ

สื่อ/สิ่งพิมพ์
รายนามคณะกรรมการ
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม
รายงานการตรวจประเมิน

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X