การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 "การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA"


วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ 15 มกราคม 2559

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. MU-EdPEx Assessor #4

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
นางหฤทัย เที่ยงธรรม และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X