การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2559


วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
เวลากิจกรรม 9.00 - 13.00 น.

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ประธานผู้ตรวจประเมิน

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6062-4
น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ และ น.ส.วิไลรัตน์ สังพงศ์
wantagan.sao@mahidol.ac.th, vilairat.san@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X