การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 : ช่วงที่ 2 “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”


วันที่/เวลา
วันพุธ ที่ 24 - วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่
ณ Bangsaen Heritage Hotel จ.ชลบุรี

วิทยากร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี
 3. คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 4. ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 7. รองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
  วิทยาลัยนานาชาติ
 9. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
  คณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. MU EdPEx Assessor#4

สื่อ / สิ่งพิมพ์
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X