การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx" ประจำปี 2559


วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
เวลากิจกรรม 9.00 - 16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อ / สิ่งพิมพ์
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6062-4
น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ และ น.ส.วิไลรัตน์ สังพงศ์
wantagan.sao@mahidol.ac.th, vilairat.san@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X