การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training”รุ่นที่ 7

วันที่/เวลา
วันพุธที่ 2 - วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
เวลากิจกรรม 9.00-16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมในแต่ละครั้งมีเนื้อหาที่ต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมในครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้นครับ

  1. บุคลากรสายสนับสนุนของส่วนงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
  2. บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

สื่อ/สิ่งพิมพ์
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์กิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
วิไลรัตน์ สังพงศ์ และ กัณธิยาพร บ้งแดง
vilairat.san@mahidol.ac.th, kanthiyaphon.bon@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X