การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 5


วันที่/เวลา
วันพุธ ที่ 26 - วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560

สถานที่
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารส่วนงาน/ รองผู้บริหาร/ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด้านพัฒนาคุณภาพ/การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  2. ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร หรือการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสามารถเข้าร่วมการอบรมครบเต็มเวลาตามที่กาหนดและต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินให้กับมหาวิทยาลัย

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6059
ดร.ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง และบุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
tinnakrit.run@mahidol.ac.th, boontarika.cha@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X