การอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
เวลากิจกรรม 9.00-16.00 น.

สถานที่
ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
MU EdPEx Assessor

โปรดสนใจ
ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งเอกสารที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละท่านก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้ให้ไว้

สื่อ/สิ่งพิมพ์
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
นางสาวกัณธิยาพร  บ้งแดง และ นางสาววิไลรัตน์ สังพงศ์
kanthiyaphon.bon@mahidol.ac..th, vilairat.san@mahidol.ac..th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X