การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 6


วันที่/เวลา
วันพุธ ที่ 17 - วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561

สถานที่
โรงแรม Mida De Sea Hua Hin อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารส่วนงาน/ รองผู้บริหาร/ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด้านพัฒนาคุณภาพ/การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  2. ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร หรือการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสามารถเข้าร่วมการอบรมครบเต็มเวลาตามที่กำหนดและต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินให้กับมหาวิทยาลัย

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062/ 0 849 6059
วิไลรัตน์ สังพงศ์ และกัทลี คุรุกุล
vilairat.san@mahidol.ac.th ,kattalee.gur@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X