การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 6 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ดุสิต สถาวร
  ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
  กรรมการ
 2. นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
  ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  กรรมการ
 4. นายแพทย์ธนกฤต จินตวร
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
  ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
  MU EdPEx Assessor
  (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
  กรรมการ
 7. ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล
  MU EdPEx Assessor
  (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
  กรรมการ

สื่อ/สิ่งพิมพ์
รายนามคณะกรรมการ
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X