การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 7


วันที่/เวลา
วันพุธ ที่ 26 - วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

สถานที่
เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ฝึกปฏิบัติ ณ หลักสูตรต้นแบบ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหาร /รองผู้บริหาร / ผู้ช่วยผู้บริหาร ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่/ เกี่ยวข้องด้านพัฒนาคุณภาพ หรือการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หรือ
  2. ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตรหรือการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

โปรดสนใจ

  1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบเต็มเวลาตามที่กำหนดและต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. ผู้เข้าอบรมที่สามารถเข้ารับการอบรมครบทุกกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6059
วิไลรัตน์ สังพงศ์ และกัทลี คุรุกุล
vilairat.san@mahidol.edu ,kattalee.gur@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X