การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 8


วันที่/เวลา
วันเสาร์ ที่ 4 - วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563

สถานที่
Grand Pacific Sovereign Resort & Spa

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหาร /รองผู้บริหาร / ผู้ช่วยผู้บริหาร ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่/ เกี่ยวข้องด้านพัฒนาคุณภาพ หรือการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หรือ
  2. ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตรหรือการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

โปรดสนใจ

  1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบเต็มเวลาตามที่กำหนดและต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. ผู้เข้าอบรมที่สามารถเข้ารับการอบรมครบทุกกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6059
กัทลี คุรุกุล
kattalee.gur@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


X